Etik Kodumuz

Etik Kodumuz, Artim bünyesinde, yüksek etik değerlerin yanı sıra sürdürülebilirlik ilkesini de esas alarak bilinçli çalışanlar ve vatandaşlar olarak nasıl iş yaptığımızdır.
Etik kodumuz aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

Yasalara Uymak
Tüm iş ilkelerimiz, operasyonlarımız ve çalışan haklarımız yasalara daima uygun hareket etmek üzerine kuruludur. Şirket, tüm çalışanlarının görevleriyle ilgili yasa ve yönetmelikleri bilmesini ve bunları tavizsiz bir dürüstlük ve doğruluk içerisinde uygulamasını bekler. Yasalar hakkında eksik bilgisi olduğunu düşünen her çalışanın kendi yöneticisinden ve hukuk biriminden destek alması beklenir. Bir yasa ya da Index Grup prensiplerinin çiğnendiğini düşündüğü durumlarda her çalışan kendi yöneticisine, hukuk departmanına, iç denetime ya da insan kaynaklarına haber vermekle sorumludur.

Şirket Kayıtlarının Doğruluğu
Tutulan tüm kayıtlarda ve iş yapma tarzımızda gerekli kalite sistemini kullanmanın yanı sıra içerik olarak da daima doğru, güvenilir, dürüst ve eksiksiz bilgi verilmesine özen gösteririz. Tüm operasyonlarımızı gerçeklere dayalı belgelendirme sistemi ile gerçekleştiririz. Belgelerin ve kayıtların gizlenmesi, verilerin eksik kaydedilmesi, belgelerin üzerinde gerçek olmayan düzeltmelerin yapılması, hiçbir koşulda kabul edilemez davranışlarımız arasındadır.

Tüm veriler, satışlar, harcamalar, ödemeler her zaman ilgili hesaplara, hesap defterlerine zamanında, dikkatlice ve dürüstçe işlenir. Tanımlanan işlem akışı kayıtlarının eksiksiz, doğru ve denetlenebilir olmasını sağlayabilmek için yeterli belgelendirme ile desteklenir.

Tüm çalışanlar, Yürütmekte olduğu işlerin; kayıt ve belge yönetiminde, çalışanlara, yönetime, hissedarlara, kredi kuruluşlarına, üreticilere, kamu kuruluşlarına her an ve sürekli hesap verebilme bilinci ve iç rahatlığını iş ilkesi olarak benimsemelidir.

Bilgi Gizliliği ve Güvenliği
Bilgi gizliliği ile ilgili daha detaylı bilgi ve taahhüt “Gizlilik Sözleşmesi” altında işlenmiştir. Şirket içerisinde grup şirketlerine zarar verebilecek, adil rekabeti bozacak ticari sır niteliği taşıyan bilgileri, verileri ve dosyaları; kamuoyu ya da rakiplerin eline geçmesi durumunda ilgili olmayan kişiler ile paylaşmayız. Bilgi gizliliğinin en önemli rekabetçi güçlerimizden olduğunu biliriz. Rekabet bilgilerini de her zaman rekabete uygun yasal yollarla ediniriz. Bunun dışındaki yöntemleri asla kabul etmeyiz.

Bilgi güvenliği için, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarımızın veri güvenliğinin yanı sıra yedeklediğimiz tüm cihazların güvenliğini de korumayı kabul ederiz. Hesaplarımız hakkında şifrelerin yönetimine dikkat ederiz ve tehdit oluşturabilecek durumlar karşısında önlem alırız.

Kişisel Menfaat Denetimi
Yürütülen faaliyetlerden kişisel çıkar elde etmek, menfaatine yönelik para harcamak, zimmetine para geçirmek, hırsızlık, dolaylı yollardan şirketin ya da iş ortaklarının bütçelerinden faydalanmak tüm etik değerlerin ve iş ilkelerinin ihlali olarak kabul edilir. Bu konulara yönelik çaba ve girişimin dahi tespit edilmesi durumunda, kişi ve etrafındakiler ile ilgili Etik ve Disiplin komitesi tarafından anında soruşturma başlatılır. Gerekli görülürse iş akdinin tek taraflı olarak sonuçlandırılmasına ve her kim olursa olsun hakkında hukuki sürecin başlatılmasına karar verilir.

Armağan, Eğlence, Hediye, Eşantiyon
Müşteriler, üreticiler, ajanslar vb. tüm mecralardan gelecek hediye ve eşantiyon konularında, %100 şeffaflık ilkesi gereğince ilgili yöneticilere ve insan kaynaklarına danışarak hareket edilir. Gizli hediye alma asla kabul edilemeyecek davranışlar arasındadır. Belirlenecek “armağan fiyat limiti” üzerindeki hiçbir armağan, yöneticimize ya da İK’ya haber vermeden kabul edilemez. Armağan kabul etmenin tüm grup adına bir bağlayıcılık başlattığını, şirketin bir yükümlülük altına girdiğini ve çıkar çatışması olasılıkları doğurduğunu unutmamalıyız.

Rüşvet Karşıtlığı
Çalışanlarımız veya şirket adına hareket eden diğer kişiler, bir işi elde etmek veya mevcut işi elde tutmak amacıyla; kişi, kurum ve devlet yetkililerine para, değerli eşya teklifinde ve taahhüdünde bulunamadığı gibi, böyle bir durumun oluşmasını da onaylayamaz. Alıcıların kararlarını etkilemek, alıcıyı meşru görevini yerine getirmemesi yönünde ikna etmek amacıyla hiçbir ödeme yapılamaz.

Medya İlişkileri
Medyadan gelen tüm talep, soru vb. konularda öncelikle ilgili yöneticiler ile iletişime geçerek ilgili kişileri bilgilendiririz. Önceden belirtilip izni alınan durumlar dışında basın ilişkileri, sadece üst yönetim tarafından yürütülmektedir

Elektronik Ortamların ve Sosyal Medyanın Kullanımı
Şirket sınırları içerisindeki tüm internet faaliyetlerinin takip edilip arşivlendiği bilinciyle iş ilkelerine aykırı bir şekilde elektronik ortamlar kullanılamaz. Bilgisayar, printer vb. elektronik demirbaşlarımızı dikkatle ve titizlikle yönetiriz. Elektronik ekipmanlarımızın çalınması ve kaybolmasının bilgi gizliliği, sistem erişimleri ile ilgili sıkıntılar yaratabileceğini ve bunun da şirkete zarar verebileceğini biliriz.

Sosyal medya profillerinde çalıştığımız yer olarak “Index Grup” şirketlerini beyan etmemiz durumunda bireysel yazışmalar dışındaki tüm açık görülebilir yazılarımızın gruba karşı bir bağlayıcılığı olduğunu biliriz ve bu durumda da tüm Etik İlkelerimize bağlı kalarak saygı içerisinde iletişim kuracağımızı kabul ederiz.

Bayiler ve Üreticiler ile Adil İlişkiler
Üreticiler ve bayiler ile iletişimimizi adil ilişkiler üzerine kurarak etik kurallar çerçevesinde geliştiririz. Bayilerimiz ve üreticilerimiz arasında rekabet yaratarak bundan şirketimiz için menfaat üretmeyiz. Tüm iş ortaklarımızın konuşmalarını ve işlerini gizlilik prensipleri dahilinde değerlendiririz

İş Yerinde Saygı – İş Yerinde Ayrımcılık Yapmamak
Kendi görev tanımını yerine getiren, tüm grubun ortak profesyonel davranışlarına uyan (bkz. Index Grup Temsili) bireylerin din, ırk, cinsiyet, yaş ve bedensel engel farklılıklarına saygı gösteririz. İş ilkesi olarak din, mezhep, köken, ırk gibi konularını konuşmayız ve farklılıklara saygı duyarız. İş yerinde işe alım, terfi ve görev değişikliklerini; iş geliştirmeye ve ekibin gelişimine somut katkı sağlayan yetkinliklere bakarak gerçekleştiririz ve eşit istihdam politikası gözetiriz. Genel iletişim tarzımızda, “güvenilir ve itibarlı” olma değerimize uyacak şekilde tüm müşterilerimiz ve temas içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ile karşılıklı saygı üzerine kurulu ilişkiler geliştirmeye özen gösteririz.

Çevre Sürdürülebilirliği ve Geri Dönüşüm
Çevrenin ve doğal kaynakların korunması ile ilgili tüm yasalara ve düzenlemelere uymak iş ilkelerimiz arasında yer almaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik bir etik ilke olmanın ötesinde her çalışanın katıldığı, ortak yürütülen bir süreçtir. Çalıştığımız ortamdan başlayarak kendi ürettiğimiz atıklar ile ilgili programlar geliştirirken, enerji tüketimine dikkat ederiz ve tasarruflara önem gösteririz. Çevrenin ve doğal kaynakların kullanımı ile ilgili sürekli öneriler geliştiririz ve verimliliğimizi arttırırız. Bu alandaki tüm faaliyetlerimizi yıllık Çevre Sürdürülebilirliği ve Geri Dönüşüm raporu ile paylaşırız

Tüketici Hakları
Tüketici hakları ile ilgili kanunlara uymanın yanı sıra; müşterilerimiz olan bayilerimizin memnuniyetini yükseltecek şekilde çalışmaya özen gösteririz. Bayilerimizi dinlemeye, onları anlamaya ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye ve sistemimizi bu yönde geliştirmeyi değerlerimizin bir parçası olarak görürüz.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği kurum kültürümüzün olmazsa olmazları arasında yer alır. Yasalara uymanın getirdiği sorumluluğa ek olarak; çalışanlarımıza her koşulda gereken bilgilendirmeyi yapar, karşılıklı iletişim için uygun ortam ve koşulları oluştururuz. Tüm çalışanlarımız için; kurum içinde her bireyin birbirinden sorumlu olduğu bilinçli bir çalışma ortamını teşvik ederiz. Her çalışanımızın çalıştığı ortam ile ilgili risk analizini yapabilmesini sağlarız. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili komitenin etkin bir şekilde çalışması için; kurduğumuz iki yönlü iletişim mekanizması yardımı ile her bir çalışanımızın fikirlerinin akmasını sağlarız.

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata ve yanlışlıktan
Artım Bilişim Çözüm ve Dağıtım A.Ş. sorumlu tutulamaz. © Copyright Artım Bilişim Çözüm ve Dağıtım A.Ş. Tüm hakları saklıdır.